نام کاربری:
 
کلمه عبور:
 
سامانه ثبت نام
  
  پذیرفته شدگان رشته های تخصصی دستیاران و کنکور سراسری
برای ورود به سامانه به نحوه زیر عمل نمائید

 نام كاربري

 كد ملي

 كلمه عبور

شماره شناسنامهپذیرفته شدگان رشته های کارشناسی ناپیوسته
برای ورود به سامانه به نحوه زیر عمل نمائید

 نام كاربري

 كد ملي

 كلمه عبور

  کد ملی


    مراحل ثبت نام       
 
    امور نظام وظیفه       
 
    امور رفاهی و خوابگاه