نام کاربری:
 
کلمه عبور:
 
سامانه ثبت نام 
       

پذیرفته شدگان آزمون کارکنان اورژانس 115

  
 

برای ورود به سامانه به نحوه زیر عمل نمائید:

 نام كاربري

 كد ملي

 كلمه عبور

شماره شناسنامه
    مراحل ثبت نام       
 

    امور نظام وظیفه       

 

    امور رفاهی و خوابگاه